Dinsdag jongstleden zijn 24 jongeren uit de Sint Elisabethparochie gestart met de voorbereidingen op het Heilig Vormsel.
Met behulp van het project IN VUUR EN VLAM, bereiden de 24 jongeren tijdens zes bijeenkomsten zich voor op het heilig Vormsel dat op 15 november zal plaats vinden.
DE HELPER. Was het thema van de eerste bijeenkomst. We begonnen deze avond met een voorstelronde.
Wie ben jij?  Willy begon, ze gooiden een bol wol naar een van de jongeren en zei daarbij duidelijk haar naam, maar hield het begin van de draad vast. Die jongeren werpt de bol weer naar iemand anders terwijl hij of zij duidelijk haar/zijn naam zei en ook deze hield weer de draad vast enzovoort. Er ontstond een heel spinnenweb van draad in het midden van de groep. Nadat iedereen geweest was draaiden we de rollen om en gooiden we de bol wol terug naar de persoon die deze naar betreffende toegeworpen had en noemde die persoon bij naam.
Daarna hadden we het met pastor Kees Waas over de weg van het leven, onze levensweg, deze mochten ze in het werkboekje tekenen en invullen. Met behulp van de beamer gaf de pastor ook uitleg over de zeven sacramenten. Hierna volgde een korte pauze en daarna gingen we snel weer verder.
Soms sta je in het leven voor een dilemma, en dan moet je een keuze maken. Ook al is het niet gemakkelijk en moet je zelfs mensen teleurstellen. We gingen in twee groepen een spel spelen, waarbij de jongeren telkens uit twee b.v. ‘GELD of VRIENDEN’ moesten kiezen. En ook soms voor een dilemma stonden maar een keuze moesten maken. Daar ging ook het Bijbelverhaal JEZUS MOET KIEZEN over, Jezus wordt meteen na zijn doop door de Geest naar de woestijn geleidt. Daar wordt Jezus voor drie verleidelijke keuzen geplaatst, hij wordt op de proef gesteld. Pastoor Ceriani ging na het voorlezen van het Bijbelverhaal, met behulp van vragen dieper op het Bijbelverhaal in.  Over de duivel, de engelen, en de beproeving die Jezus moest doorstaan. Gelukkig werd Jezus in zijn keuzes geholpen door de heilige Geest (de helper), Deze heilige Geest hielp hem voor het goede te kiezen en niet voor het kwade. Ook wij/jullie mogen bij keuzes die we moeten maken in ons leven rekenen op de steun van de HELPER (de heilige Geest).

We sloten af met het bidden van het Onze Vader en het Wees gegroet.

Volgende bijeenkomst is dinsdag 1 oktober 19.00 uur.

CONTACT-thema 2e jongeren bijeenkomst als voorbereiding op het Vormsel.
Contact
was het thema van de tweede bijeenkomst. Na het woord van welkom gevolgd door een korte terugblik op de vorige bijeenkomst, schakelde pastor Kees Waas over op het thema van vanavond. Want hoe maak je contact, en dan niet met zomaar iemand, hoe maak je contact met God? Heel eenvoudig door te bidden. Wat is bidden voor jou? Doe je het thuis wel eens? Heb je woorden nodig om te bidden? Het programma werd aangepast, want waar kan je beter in contact komen met God dan in de kerk. Pastoor Ceriani gaf de jongeren uitleg vanaf de deur van de kerk want daar begint het.
Wijwater. Bij de ingang zijn wijwaterbakjes aangebracht. Daarin bevindt zich wijwater, water dat gewijd is. Er is door de priester over gebeden dat eenieder die dit water gebruikt, door God gezegend mag worden. Het is gebruikelijk om de vingers met wijwater te bevochtigen en een kruisteken te maken. Het is een herinnering aan het Doopsel, we herhalen onze doopbelofte en maken een kruisteken. Een kruisteken maken is een kort gebed waarmee we ons geloof in de Drie-enige God belijden.
Knielen. Als in de kerk het Heilig Sacrament (dit is de hostie die Lichaam van Christus is) bewaard wordt in het tabernakel, brandt in de buurt van het tabernakel de godslamp. Christus is dan in de kerk aanwezig in sacramentele gedaante. Daarom knielen wij in de richting van het tabernakel voordat wij in de bank gaan zitten. Ook hierbij wordt vaak ook weer een kruisteken gemaakt.
Samen met pastor K. Waas en pastoor Ceriani speurden we met de jongeren door de kerk opzoek naar de speciale plekjes waar je in eerbiedige stilte kan bidden. En waar de heren de nodige uitleg bij gaven.
Terug in het parochiecentrum spraken we over bidden met kralen. Pastor Kees had een rozenkrans bij en gaf samen met de pastoor uitleg. We sloten de 2e bijeenkomst af met het bidden van het Onze Vader.
Bid ook een Tientje mee in oktober 2019!
Alle jongeren hebben een zakje meegekregen om thuis een gebedssleutelhangertje of een gebed armbandje mee te maken. Om daarmee tijdens de bijeenkomsten een tientje van de rozenkrans te kunnen bidden.
In de maand oktober bidden kinderen wereldwijd voor oorlogskinderen en daar sluiten wij ons graag bij aan.
Zondag 6 oktober is er een eucharistieviering om 11.00 uur in de O.L.V. Hemelvaartkerk te Raamsdonksveer en de volgende jongeren bijeenkomst is op dinsdag 8 oktober.
MISSIE, derde jongerenbijeenkomsten als voorbereiding op het Vormsel.

MISSIE
was het thema van de derde bijeenkomst.

Marieke begon deze bijeenkomst met een bal spel weten we na twee bijeenkomsten elkaars namen al? Ze begon zelf gooide de bal naar een van de jongeren zei haar eigen naam en de naam van degene die de bal toegeworpen kreeg. Af en toe werd er nog op de naamsticker gekeken.

Na de korte terugblik op de vorige bijeenkomst kregen, waarbij ze de email aan God mochten inleveren. En een gezamenlijk gebed ter voorbereiding op het vormsel o.l.v. pastoor Ceriani. Kregen we het over het thema van de bijeenkomst van vandaag. 

MISSIE, Wat betekent dat een missie hebben? Wat is jullie missie? Waar droom je van? Hoe wil je dat jouw toekomst eruit zal zien? De jongeren mochten in het werkboekje hun droom uittekenen. Al gauw waren ze allemaal ijverig aan het tekenen en inkleuren.

Daarna lazen we het Bijbelverhaal, Jezus heeft een missie.
Pastoor Ceriani ging met de jongeren dieper op het Bijbelverhaal in. Waarbij ze eerst zelf vragen mochten stellen, en daarna kregen ze van de pastoor verdere uitleg. Want genas Jezus alle blinden mensen? Liet Hij alle gevangenen vrij?

Daarna komen we terug op onze missies, onze dromen. Hoe denken jullie dat het in het rijk van God zal zijn. En wat zijn dan nog de dingen die in onze wereld veranderen? Wat is jouw droom voor deze wereld?

We sloten de bijeenkomst af door met behulp van de gebedssnoertjes een tientje te bidden.

De volgende bijeenkomst is dinsdag 22 oktober.
Vuur, Thema van de vierde jongerenbijeenkomst als voorbereiding op het heilig Vormsel

We beginnen met gebed, gevolgd door een korte terugblik op de vorige bijeenkomst en de huiswerkopdracht. Hebben ze thuis de drie korte evangelielezingen gelezen? Jezus vergaf mensen hun zonden, hij genas de zieken, en hij heeft zelfs mensen weer levend gemaakt. En….Jezus had zijn leerlingen beloofd dat de heilige Geest zou komen. Maar niet hoe dat de heilige Geest zou komen ze werden erdoor verrast. Ze hadden niet verwacht dat het zo’n spectaculair zou zijn, dat de heilige Geest in de vorm van vuur zou komen! We staan even stil bij wat het VUUR bij hen oproept en we maken een ELFJE over vuur.
Hierna hebben we het verhaal ‘de komst van de heilige Geest’ uit de handelingen gelezen. Daarna hebben we de moeilijke woorden besproken om het verhaal wat beter te begrijpen. Pastoor Ceriani heeft toen uitleg gegeven wat het verhaal eigenlijk betekent. En wat het verhaal te maken heeft met het  heilig Vormsel. Hij sprak de vormelingen toe in verschillende talen….want ook de leerlingen konden vervuld van de heilige Geest in vreemde talen spreken.
We steken allemaal en kaarsje aan en staan stil bij onze eigen intenties die we wel of niet hardop uitspreken. Waarna we met zijn allen bidden.

We sluiten deze bijeenkomst af met een vragenvuurtje aan ons de begeleiders!

Zondag is er een eucharistieviering 11.00 uur O.L.V. Hemelvaartkerk te Raamsdonksveer.

Volgende bijeenkomst is dinsdag 29 oktober 19.00 uur.
Vijfde jongerenbijeenkomst als voorbereiding op het Vormsel.

Ik geloof!
Was deze keer het thema.

We begonnen deze bijeenkomst zoals iedere keer met een gebed. Marieke blikt nog even terug op de vorige bijeenkomst. Wat weten ze er nog van? Vandaar uit komen we vanzelf op het thema van deze bijeenkomst, ik geloof! Het… Silhouet van een gelovig mens, Kun je aan iemand zien horen of merken of iemand een gelovig mens is. Gevolgd door een doe opdracht. Verdeeld in twee groepen tekenen de jongeren op een groot stuk behangpapier het silhouet van iemand van de groep. En ze schrijven en tekenen erbij waaraan we kunnen zien of merken dat iemand een gelovig mens is. Deze opdracht wordt gevolgd door een kringgesprek over geloven en ze mogen naar hartenlust vragen stellen aan Pastoor Ceriani.

Na de pauze neemt pastoor Ceriani het van Marieke over.
Tijdens de vormselviering zijn eigenlijk drie belangrijke momenten.
Daar zijn we deze bijeenkomst dieper op ingegaan.

De geloofsbelijdenis, Een belangrijk moment tijdens de vormselviering is de hernieuwing van de doopbelofte. Tijdens het bevestigen van de geloofsbelijdenis geven de jongeren tijdens de viering aan dat zij kiezen voor het geloof dat hun bij de doop is aangereikt. We lezen de geloofsbelijdenis en de pastoor legt de tekst aan de vormelingen uit. De geloofsbelijdenis bestaat uit drie delen, denk wat je zegt bij het maken van het kruisteken. En je bent gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

De handoplegging,
De vormheer strekt tijdens de vormselviering zijn armen en handen uit over de groep vormelingen uit. Tijdens die handoplegging spreekt de vormheer een gebed uit waarin hij vraagt aan God of Hij de vormelingen de zeven gaven van de heilige Geest wil schenken. De zeven gaven zijn; Wijsheid, verstand, inzicht, sterkte, kennis, ontzag voor God en liefde voor God.

En de zalving met heilig Chrisma.
Waarom denken ze dat ze met olie(chrisma) gezalfd worden bij het ontvangen van de heilige Geest? Zoals de zalf in je huid trekt, zo word je met de Geest doordrenkt. Hij dringt door in je binnenste onzichtbaar, maar wel aanwezig.

De volgende bijeenkomst is dinsdag 5 november 19.00 uur.
Zesde en laatste jongerenbijeenkomst voor het Vormsel.


Uitdragen!
Was het thema van de zesde bijeenkomst.

Na het woord van welkom en een gebed, Blikt pastor Kees Waas met de jongeren terug op de afgelopen vijf bijeenkomsten. Wat weten ze nog? Nou verrassend veel, dus ze hebben allemaal keurig opgelet de afgelopen vijf bijeenkomsten! En dan de huiswerkopdracht leer de zeven gaven van de heilige Geest! Ook deze weten ze allemaal.

Daarna gaat de pastor verder en waar nodig vult de pastoor hem aan. UITDRAGEN, Kees en de pastoor vertellen over hun eigen vormsel en het daarbij behorende voortraject. En vragen aan de jongeren waarom willen jullie gevormd worden? Ze krijgen allemaal 10 minuten om in een brief aan de bisschop te vertellen waarom ze gevormd willen worden. We gaan een paar van deze brieven ook naar de bisschop mailen!

Hierna het verhaal,
Het stof van je voeten. (Marcus 6,7-13)
Deze tekst van Marcus is gekozen omdat erin wordt aangegeven hoe je kunt reageren wanneer je op weerstand stuit en geen gehoor vindt. Waar nodig wordt na het verhaal nog uitleg gegeven door de heren.

Bagage voor je leven.

Welke bagage vind je belangrijk om mee te nemen op je levensweg. De jongeren vullen de open stukjes……., in het gedicht; Bagage voor je leven. En waar de een praktisch denkt aan eten en drinken, vut een ander de lege stukjes met gevoel, liefde & verstand.

Na een welverdiende pauze neem pastoor Ceriani het over.

We luisteren naar het verhaal…. (Naar de Evangelist Lucas 15, 11-13)
Waarna de pastor uitgebreid uitleg geeft over het verhaal. Gevolgd door de brief over de boeteviering voor de Vormelingen. Thuis mogen ze het moment van boete en verzoening met hun ouders doornemen en voorbereiden. A.s. dinsdag is het zover voor de generale repetitie.

Dinsdag 12 november moment van boete en verzoening 18.15 uur kerk Hank.
                                Gevolgd door de Generale repetitie.

Vrijdag 15 november 19.00 uur VORMSELVIERING
                               
O.L.V. Onbevlekt Ontvangen kerk Kerkstraat 15 te Hank.

HOU ERG IN DE DRUKTE IN HET VERKEER!!!!